Konkluzje PDF Drukuj

 

 

Humanistyczne modele kultury nowożytnej wobec dziedzictwa starożytnego

 

Marek Prejs, Wstęp

Jerzy Axer, Kultura polska z punktu widzenia mechanizmów recepcji tradycji antycznej. Prolegomena do syntezy

Barbara Milewska-Waźbińska, Poezja nowołacińska w Polsce. Humanistyczny model autorstwa

Anna Kapuścińska, Renesansowy model kulturowej wspólnoty Europy w oczach pisarzy polskich XVI wieku

Marek Prejs, Humanizm potrydencki i nowy model kultury katolickiej (manieryzm czy barok?)

Roman Krzywy, Ideologia sarmacka wobec tradycji antycznej i renesansowego humanizmu (wprowadzenie do zagadnienia)

Zofia Rejman, Walka starożytników z nowożytnikami i jej wpływ na literaturę polską w XVIII wieku

Jerzy Snopek, Przełom oświeceniowy i racjonalistyczna krytyka mitologii. Zarys problematyki

Andrzej Fabianowski, Antyk romantyków polskich

Grażyna Borkowska, Wzorce kultury obywatelskiej w publicystyce drugiej połowy XIX wieku a idea humanitas

Ewa Ihnatowicz, Parnasyjskość  w literaturze polskiej drugiej połowy XIX wieku

Tomasz Wójcik, Wiek XX wobec idei humanizmu. Świadectwa literackie

Paweł Majewski, Od-czytywanie. Kultura antyczna jako możliwy kod kultury Zachodu na początku XXI wieku

Aleksandra Jakóbczyk-Gola, Humanizm w sztuce

 
 
Odsłon: 569999