Konkluzje PDF Drukuj

 

 

 

Człowiek wobec natury - humanizm wobec nauk przyrodniczych

 

Jacek Sokolski, Wstęp

Jacek Sokolski, „Natura lubi się ukrywać". Historia naturalis - magia naturalis - philosophia naturalis w Europie wczesnonowożytnej

Anna Kochan, Prawo natury i prawo naturalne w dziełach autorów staropolskich

Mieczysław Mejor, Historia naturalna w twórczości polsko-łacińskich poetów humanistycznych Zarys problemu.

Tomasz Ślęczka, Przyroda w gospodarskich encyklopediach doby staropolskiej: Krescentyn i Haur

Dariusz Dybek, Przyroda egzotyczna w twórczości pisarzy polskich XVI i XVII wieku

Jacek Kowzan, Jan Jonston, Między dawną  a nową historią naturalną

Jerzy Kroczak, Wojciech Tylkowski - między historia naturalis a philosophia curiosa

Bartosz Marcińczak, Historia naturalna w „Nowych Atenach" Benedykta Chmielowskiego

Paweł Kaczyński, Treści przyrodnicze w „Zbiorze potrzebniejszych wiadomości" Ignacego Krasickiego

Bożena Płonka-Syroka, Imputacje kulturowe w kształtowaniu się obrazu natury w myśli europejskiej od XVI do końca XIX w. Zarys zagadnienia

Leon Miodoński, Natura - kultura - humanizm w dziełach Józefa Kalasantego Szaniawskiego jako egzemplifikacja romantycznej filozofii przyrody

Kaja Marchel, Relacje  natura - kultura w polskim pozytywizmie. Od scjentyzmu do spirytyzmu

Krzysztof Szlachcic, Odkrycie „zanurzenia w kulturę i społeczeństwo" poznającego przyrodnika  i  nowe ujęcia relacji Natura - Kultura. O niektórych owocach modernistycznych odkryć z przełomu XIX i XX wieku w polskiej myśli filozoficznej

Joanna Żak-Bucholc, Relacja natura - kultura w polskiej recepcji New Age. Humanizm Kosmiczny i Ekologiczny  jako nowa wizja relacji Człowiek-Natura w New Age i Nowej Świadomości

Maciej Adamski, „Słowa i rzeczy" Michela Foucaulta - natura polskiej recepcji

Monika Bakke, Posthumanizm: człowiek w świecie większym niż ludzki

 
 
Odsłon: 557488