Strona główna » Projekt » Edycje » Inedita - tom V: Grzegorz z Sambora, Carmina selecta - Strona 2
Inedita - tom V: Grzegorz z Sambora, Carmina selecta - Strona 2 PDF Drukuj

 

 

Spis treści

 

WSTĘP

 

ECLOGA, ELEGIAE, EPIGRAMMATA, SILVULA, EPITAPHIA

EKLOGA, ELEGIE, EPIGRAMATY, ROZMAITOŚCI, EPITAFIA

 

Albertus Bassaeus Scebresinensis /Wojciech Basaj ze Szczebrzeszyna

Ad Lectorem

Do Czytelnika

In Stemma Philippi Padniewski

Na herb Filipa Padniewskiego

Musa Thalia Philippo Padniewski

Muza Talia Filipowi Padniewskiemu

 

[ECLOGA]

Alexis, Pollux et Castor

Aleksis, Poluks i Kastor

Eclogarum commendatio

Zalety eklog

 

ELEGIAE

[I] Petro Porembski

[I] Do Piotra Porębskiego

[II] Patribus Cracoviae in Collegio Maiori

[II] Do Ojców z krakowskiego Collegium Maius

[III] Andreae Bargelo

[III] Do Andrzeja Bargiela

[IV] Proconsuli, Consulibus etc Leopoliensibus

[IV] Do Rady, Burmistrza, Rajców etc miasta Lwowa

[V] Proconsuli, Consulibus, etc Praemisliensibus

[V] Do Burmistrza, Rajców etc miasta Przemyśla

[VI] Adamo Siemussowski

[VI] Do Adama Siemuszowskiego

[VII] De morte Alberti Leopolitani

[VII] O śmierci Wojciecha Lwowczyka

[VIII] Stanislao Milossewski

[VIII] Do Stanisława Miłoszewskiego

[IX] De morte Pauli Chmielowski

[IX] O śmierci Pawła Chmielowskiego

 

[STEMMATA]

Valentino Dembienski

Walentemu Dembińskiemu

[1] Aquila alba

[1] Orzeł Biały

[2] Sceptra duo

[2] Dwa berła

[3] Ursula

[3] Rawicz

[4] Cervus sagitta guttur transfixus

[4] Jeleń ugodzony strzałą w szyję

[5] Ursus

[5] Niedźwiedź

[6] Crux duplex

[6] Krzyż podwójny

[7] VV duplex

[7] Podwójne „V”

[8] Ansa sub cruce

[8] Zawiasa pod krzyżem

[9] Campi tres

[9] Trzy Wręby

[10] Taurus

[10] Ciołek

[11] Rosa cum tribus vomeribus

[11] Róża z trzema lemieszami

[12] Equus antiquus

[12] Starykoń

[13] In idem

[13] Na toż

 

SILVULA

Petro Myskowski

Piotrowi Myszkowskiemu

[1] Experimentum

[1] Próba

[2] In stemma Myscoviorum

[2] Na herb Myszkowskich

[3] Ad Divam Annam Tergeminam

[3] Do św Anny Samotrzeciej

[4] In Divum Petrum Apostolum

[4] Na św Piotra Apostoła

[5] In festum sanctae Catharinae

[5] Na święto św Katarzyny

[6] In illud Christi: Diligite inimicos vestros

[6] Na słowa Chrystusa: Miłujcie nieprzyjaciół waszych

[7] In Scipionis Africani imaginem

[7] Na obraz Scypiona Afrykańskiego

[8] Ad Ioannem Xanthum a Felstin

[8] Do Jana Ksantusa z Felsztyna

[9] Iocosum, extemporale

[9] Żart improwizowany

[10] Marcus Antonius Minturnus loquitur

[10] Marcantonio Minturno przemawia

[11] Aulici, suae valedicentis

[11] Pożegnanie dworzanina

 

EPITAPHIA

Petro a Posnania

Piotrowi z Poznania

[1] Petro Starzechowski

[1] Piotrowi Starzechowskiemu

[2] Alberto Posnanitae

[2] Wojciechowi z Poznania

[3] Ioanni Tarloni

[3] Janowi Tarle

[4] Gabrieli, eiusdem fratri

[4] Gabrielowi, jego bratu

[5] Georgio Symonowienski

[5] Jerzemu Szymonowieńskiemu

[6] Magistro Silvio

[6] Magistrowi Sylwiuszowi

[7] Matthiae Zelaro Samboritano

[7] Maciejowi Zelarowi z Sambora

[8] Hieronymo, civi Praemisliensi

[8] Hieronimowi, mieszczaninowi przemyskiemu

Dominis Praemisliensibus salutem plurimam

Serdeczne pozdrowienia Panom Przemyskim

In Dominorum Praemisliensium Rempublicam panegyricus

Panegiryk na Rzeczpospolitą Panów przemyskich

 

ELEGIAE ET EPIGRAMMATA QUAEDAM

WYBÓR ELEGII I EPIGRAMATÓW

Andreas Bargelus / Andrzej Bargiel

Quae sua Gregorio praesens aspirat Apollo

Z natchnienia Apollina Grzegorz pisze pieśni

In Stemma Martini Bialobrzeski

Na herb Marcina Białobrzeskiego

Martino Bialobrzeski

Marcinowi Białobrzeskiemu

Simon Goritius Pilsnianus / Szymon Gorycki z Pilzna

Haec est Gregorii formosa Camena poetae

Oto jest piękna Muza poety Grzegorza

Sebastianus Felstinensis / Sebastian z Felsztyna

Corporis haec multos delectat imago

Cielesny obraz Muzy budzi zachwyt wielu

 

[ELEGIAE]

[I] Musa Thalia ad Martinum Isdbienski de Rusiec

[I] Muza Talia do Marcina Izdbieńskiego z Ruśca

[II] In adventum Valentini Herburti

[II] Na wjazd Walentego Herburta

[III] Petro a Posnania

[III] Do Piotra z Poznania

[IV] Ad Matthiam Drzewicki

[IV] Do Macieja Drzewickiego

[V] Ad Praelatos et Canonicos Ecclesiae Cathedralis Praemisliensis

[V] Do Prałatów i Kanoników kościoła katedralnego w Przemyślu

[VI] In adventu Canonicorum Praemisliam

[VI] Na przybycie Kanoników do Przemyśla

[VII] In civium Praemisliensium in ludum litterarium adventu

[VII] Z okazji przybycia mieszczan przemyskich na szkolne popisy literackie

[VIII] Ioanni Corsbok

[VIII] Do Jana Korczboka

[IX] Zoilo suo

[IX] Do swego Zoila

Simon Goritius Pilsnanus Vigilantio Gregorio Samboritano

Szymon Gorycki z Pilzna do Grzegorza Samborczyka

[X] Simoni Goritio Pilsnano

[X] Do Szymona Goryckiego z Pilzna

 

EPIGRAMMATA QUAEDAM

Stanislao Dambrowski

Stanisławowi Dąbrowskiemu

[1] De quibusdam

[1] O niektórych

[2] De Proteolo

[2] O Proteuszku

[3] Ad quendam

[3] Do jednego

[4] De aemulis

[4] O zazdrośnikach

[5] De Zoilo

[5] O Zoilu

[6] Enthymema Zoili

[6] Entymemat Zoila

[7] Aliud

[7] Inny

[8] Aliud

[8] Inny

[9] Aliud

[9] Inny

[10] Ad Zoilum

[10] Do Zoila

[11] De eodem

[11] O tymże

[12] De eodem

[12] O tymże

[13] Ad eundem

[13] Do tegoż

[14] Zoili responsum

[14] Odpowiedź Zoila

[15] In Pedium

[15] Na Pediusza

[16] De Nepote

[16] O Neposie

[17] De latronibus

[17] O łotrach

[18] De discessu Stanislai Orzechowski

[18] O śmierci Stanisława Orzechowskiego

[19] In parentes suis liberis indulgentes

[19] Na rodziców pobłażających swym dzieciom

[20] In aulam Episcopi Cracoviensis

[20] Na pałac Biskupa krakowskiego

[21] In Daemonicum

[21] Na Demoniusza

[22] In Atheum

[22] Na Ateusza

[23] In arma Euclionis

[23] Na herb Eukliona

 

KOMENTARZE

 

Komentarz edytorski

I. Wykaz znaków i skrótów

II. Opis źródeł

III. Zasady wydania

IV. Zasady transkrypcji

V. Aparat krytyczny

Objaśnienia

Indeks osób i postaci

 

  
 
Odsłon: 554082